FINANCE

上車夢遙遠 - 新婚成家要幾耐?

俗語都有話,人大左就要安安分分成家立室,組織一個屬於自己既家庭。不過,依家係香港地,要成功上車結婚生仔真係唔係一件容易既事。樓價飛漲,就算係偏僻既郊區 “豪宅” 都要閒閒地呎價上萬,仲未計實用面積有幾多。所以,上車對於年輕人絕對唔係一件易事。到底一般新婚夫婦要花幾耐時間先可以有屬於自己既物業呢?

嗱,假設依家市區一間400呎既樓大約需要418萬,以依家夫婦既年薪中位數計算*(即係34萬8),如果佢地唔食唔買野,都要12年先買到樓。我地又唔係神仙,點慳都有洗費喇係咪先?如果我地每個月攞月薪既2成半出黎(即係七千二)儲錢供樓,都要花上14.4 年先可以儲到3成首期,係3成首期而已。而且,樓價呢家野年年升,再遲d 買都唔知會唔會再貴落去,真係上車夢遙遠哪。

*參考按性別劃分的25 -34歲工作人口的每月主要職業收入中位數,以及參考所有私人住宅單位每平方米售價,再計算40平方米以下單位售價。

資料來源:政府統計處的1991年、2001年及2011年人口普查數據和差餉物業

(文章由 MoneyHero.com.hk 提供:上車夢遙遠- 新婚成家要幾耐?

MoneyHero 上車 樓價
Moneyhero